Kontakt

paleo2016pasekbocznydr Karina Apolinarska – sekretarz konferencji

paleo_16@amu.edu.pl

Tel. +61 829 60 16